หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยถั่วเหนือ
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยถั่วเหนือ
"การเกษตรแบบก้าวหน้า สินค้าจากชุมชน
สังคมแห่งคุณค่า สาธารณูปการครบครัน"
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของชาวห้วยถั่วเหนือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลห้วยถั่วเหนือ
ศูนย์การเรียนรู้เกษตรชาวบ้าน
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยถั่วเหนือ
1
2
3
4
5
 
สำรวจความคิดเห็น
   
 
  ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  ประปา
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยถั่วเหนือ
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยถั่วเหนือ ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อกลาง ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
นายภาณุวัฒน์ เหลืองสุรภีสกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยถั่วเหนือ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ห้วยถั่วเหนือ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ ค่ะ
 
 
กิจกรรม
Activities
 
ดูทั้งหมด  
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสรรหาบุคลากร

กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
 
 
KM
 
Knowledge
Management

การจัดการ
องค์ความรู้
ภายในองค์กร
 
Service
 
คู่มือ
ประชาชน

แบบฟอร์ม
เอกสาร
สำหรับติดต่อ
ราชการ
กับหน่วยงาน
 
TAX
 
คำแนะนำ
การชำระภาษี

ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
   
 
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 3/2562 [ 18 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 209 
   
 
   
 
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 3/2562 [ 18 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 209 
   
 
     
 
 
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
 

หนังสือสั่งการ สถ.

ข่าวสารจาก สถ.จ.

ข่าวสารในเครือข่าย
 
   
 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2564) สน.บถ. มท 0809.4/ว1534 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2564) สน.บถ. มท 0809.4/ว1535 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1565 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.3/ว1559 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
กฎกระทรวง กำหนดการดำเนินการของราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อให้วัยรุ่นได้รับสิทธิในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1550  [ 22 ก.ค. 2564 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดสรรงบประมาณ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน กรณีการเลื่อนเวลาการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1569  [ 22 ก.ค. 2564 ]
การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม) กศ. มท 0816.3/ว1564 [เอกสารแนบ]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 3 สน.บถ. มท 0809.4/ว1563 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน งวดที่ 3 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/10199-10274 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/10330-10387 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1562  [ 22 ก.ค. 2564 ]
แนวทางการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กศ. มท 0816.2/ว1558 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบแสดงความเห็นออนไลน์ ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว1557  [ 21 ก.ค. 2564 ]
การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1556  [ 21 ก.ค. 2564 ]
การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 17 สน.บถ. [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 21 ก.ค. 2564 ]
ผลการคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและภัยแล้งในช่วงฤดูฝน ปี 2564 กพส. มท 0810.4/ว1552  [ 21 ก.ค. 2564 ]
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กศ. มท 0816.4/ว1555 [แนวทางฯ]  [ 21 ก.ค. 2564 ]
การรายงานข้อมูลหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐและระเบียบที่เกี่ยวข้อง สน.คท. มท 0808.3/ว1551 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ก.ค. 2564 ]
ขอประชาสัมพันธ์นิทรรศการสืบสร้างสุข กสธ. มท 0819.2/ว1543  [ 21 ก.ค. 2564 ]
การใช้มาตรการทางการบริหารเพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินการทางวินัยและจริยธรรม สน.บถ. มท 0809.5/ว23  [ 20 ก.ค. 2564 ]
การแก้ไขรายชื่อสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1544  [ 20 ก.ค. 2564 ]
ขอเลื่อนกำหนดการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2564 กพส. มท 0810.2/ว1540  [ 20 ก.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี ยุวกาชาดไทย ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1538 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ก.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามงานวิจัย เรื่อง ผลลัพธ์ของมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลต่อการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในสถานศึกษา ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1537 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ก.ค. 2564 ]
ขอเลื่อนการจัดโครงการฝึกอบรมท้องถิ่นอำเภอมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สบ.พถ. มท 0807.2/ว1539  [ 20 ก.ค. 2564 ]
   
 
ที่ นว 0023.2 /ว17013 หารือการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินปริมาณงานเพื่อปรับปรุงตำแหน่งฯ  [ 16 ก.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.5/632 การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  [ 7 ก.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว13303 โครงการเศรษฐกิจฐานราก [ แนบ1 ]  [ 7 ก.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.2/ว13286 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล  [ 5 ก.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.2/ว13320 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล  [ 5 ก.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว14861 การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก  [ 22 มิ.ย. 2564 ]  
ที่ นว 0023.5/540 การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  [ 4 มิ.ย. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว12915 การบันทึกปรับปรุงและรองรับในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 31 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/12910 ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (Monbukagakusho : MEXT) สำหรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565  [ 31 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/12898 ขอเชิญร่วมส่งผลงานประกวดคลิปสั้นในกิจกรรมการสร้างการรับรู้และความตระหนัก เนื่องในวันทะเลทรายและภัยแล้งโลก ปี 2564 ฯ  [ 31 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว12913 แนวทางการปฏิบัติ กรณีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ฯ  [ 31 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว12916 การเลื่อนเวลาเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 31 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว12919 จัดสรรวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Sinovac รอบเดือนพฤษภาคม 2564  [ 31 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว13018 ขอเชิญเข้าร่วมรับชมการประชุมระดับผู้นำหุ้นส่วนการเจริญเติบโตสีเขียวและเป้าหมายโลกปี 2030  [ 31 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.1/ว12830 การรับ - ส่ง เอกสารทางราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  [ 28 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.5/525 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับเงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 28 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.5/526 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับเงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 28 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.5/527 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับโครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการฯ ก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 28 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว12741 มาตรการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) และเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564  [ 27 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.5/ว12699 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  [ 27 พ.ค. 2564 ]  
   
 
ทต.หนองเบน 📌📢 คำขวัญ เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2564 📌📢 [ 25 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.เขาดิน วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 กับ [ 24 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
อบต.เขาดิน เมื่อ 22 กรกฎา 2564 จัดทำโรงพยาบาลสนาม [ 24 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.บางประมุง นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลบางประมุง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 24 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ตาคลี เชิญชวนลด ละ เลิกสุราเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ [ 24 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.ปางสวรรค์ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงานประมาณ 2564 เดือน มิถุนายน [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.ปางสวรรค์ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงานประมาณ 2564 เดือน พฤษภาคม [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 14 
อบต.ปางสวรรค์ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงานประมาณ 2564 เดือน เมษายน [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.มหาโพธิ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถแบ็คโฮ ขุดลอกวัชพืช [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.ลาดทิพรส โครงการสงเสริมและอนุรักษ์ประเพณีแห่เทียนพรรษา องค์การบริหารส่วนตำบลลาดทิพรส ณ ศู [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
ทต.บางมะฝ่อ ประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมรับฟังรายการวิทยุ มหาดไทยชวนรู้ ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 9 
ทต.ท่าตะโก การจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 8 
อบต.ท่างิ้ว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันโรคติดเชื้ [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.ท่างิ้ว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาท [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.บางมะฝ่อ ร่วมทำความสะอาดเพื่อเตรียมรองรับผู้ป่วยในพื้นที่ก่อนนำส่งโรงพยาบาล สำหรับการกักต [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
 
 
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
กระดานสนทนา
 
 
   
 


จ้างทำป้ายไวนิลพิมพ์อิงค์เจ็ท ป้ายประชาสัมพันธ์มาตราการป้องกันและควบคุมการแพร่ระ [ 16 ก.ค. 2564 ]จ้างทำป้ายสติกเกอร์ซีทรูอิงค์เจ็ท พร้อมติดตั้ง งานบริหารงานคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 16 ก.ค. 2564 ]

 
ดูทั้งหมด  
 
   
 
สอบถามกรณีขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุค่ะ (24 พ.ค. 2564)    อ่าน 99  ตอบ 2  
รับผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร (15 มี.ค. 2564)    อ่าน 154  ตอบ 0  
ยางมะตอยสำเร็จรูป โยธาพรีมิกซ์ (12 ม.ค. 2564)    อ่าน 188  ตอบ 0  
 
ดูทั้งหมด  
 
 
 
กิจการสภา
Council
วีดิทัศน์
VIDEO
   
ดูทั้งหมด  
ดูทั้งหมด  
 
 
E-Service
 
 
 
Link ที่น่าสนใจ
 
สายตรงปลัด
 
โทร
091-804-6064
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 

ร้องเรียน
ร้องทุกข์
โทร 1567 ฟรี
ตลอด 24 ชม.
 
 
 
กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
 
ประมวลผลสำรวจ
 
Google Earth
 
Nax Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 

ไม้กวาดดอกหญ้า

ศูนย์การเรียนรู้เกษตรชาวบ้าน
OTOP
ผลิตภัณฑ์
 
TRAVEL
สถานที่สำคัญ
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยถั่วเหนือ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 60110 โทรศัพท์ : 056-878-541 โทรสาร : 056-878-541
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยถั่วเหนือ
จำนวนผู้เข้าชม 2,365,973 เริ่มนับ 12 พ.ค. 2563
จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 088-279-0751

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 

facebook
อบต.ห้วยถั่วเหนือ

facebook
อบต.ห้วยถั่วเหนือ
อบต.ห้วยถั่วเหนือ